Missing Persons

नाम: - गोपाल शाही
लिङ्गः- बालक
वतनः- जि.जुम्ला तातो पानी घर भई हाल भ.पु.जि.भ.न.पा.४
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो, उचाई ४ फिट वजन ३० के.जि.
पहिरन:-रातो टिसर्ट निलो जिन्स पाईन्ट लगाएको
हराएको मितिः-२०७५।०५।०१४ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८४८९१२५०८ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
   Gopal
नाम: -राम बस्नेत
उमेरः-३६ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि. सु. न.पा.९
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो, उचाई ५.२ फिट
पहिरन:-हरियो टिसर्टर कालो पाईन्ट लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०६।२४ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८१८६२९६९० मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
   Ram
नाम: -शान्ति तामाङ
उमेरः-१३ वर्ष
लिङ्गः- बालिका
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.८ ।
हुँलियाः- वर्ण गोरी,उचाई ४ फिट वजन ४० के.जि ।
पहिरन:- गुलाबी रङमा निलो वुट्टा भएको टप्स र निलो जिन्स पाईन्ट लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०६।१७ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८०३२४७८६९ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला ।
   Shanti

नाम: -गोपाल थापा
उमेरः-३८ वर्ष
लिङ्गः- पुरुष
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.१०
हुँलियाः- वर्ण गोरी,उचाई ५.४ फिट वजन ७० के.जि
पहिरन:- रातोमा सेतो धर्के भएको टिसर्टर निलो रङको जिन्स पाईन्ट लगाएको
हराएको मितिः-२०७५।०५।२९ गतेदेखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं९८४९४५७२३१ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला

      Gopalt

नामथर:-हुत कुमारी पराजुली
उमेरः-७१ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि.चाँ.न.पा ९
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५ फिट
पहिरन:- रातो चेक चोलो , हरियो साडी र सेतो पछौरा लगाएकी 
हराएको मितिः-२०७५।०५।२३ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८४३८४३०९७ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला

  Hut
नामथर:- सन्त बहादुर स्याङतान
उमेरः- ३८ वर्ष
लिङ्गः- पुरुष
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.५
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो,उचाई ६ फिट
पहिरन:- रातो रङको टिसर्ट र कालो पाईन्ट लगाएको ।
हराएको मितिः-२०७५।०३।२५ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्त रामसुदन गिरी (बुबा) मो. नं ९८१८१५०२३७ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला ।
        Shanta