Lost & Found

व्यक्ति तथा सामान हराएको वा फेला परेको सम्बन्धमा यस कार्यालयको "Lost and Found Cell" को हटलाइन नं. ९८५१२८३०२६ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिएको छ ।